Regulamin

Postanowienia ogólne


1. Sklep internetowy www.britannica-ibd.pl prowadzony jest przez firmę International Books Distributor Michał Wapinski , 02-793 Warszawa, Przy Bażantarni 13/112 .  NIP 521-052-94-65  Działalność ta jest skierowana  zarówno do bibliotek , firm jak i nabywców indywidualnych i odbywa się w zgodnie z obowiązującym prawem.

Biuro Handlowe:

International Books Distributor

Al.Komisji Edukacji Narodowej 52/137

02-797 Warszawa

2. Zamówienie w sklepie internetowym może złożyć:


-  Każda osoba prawna, której siedziba znajduje się na terytorium Polski,


-  Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie
odrębnych przepisów posiadają zdolność do czynności prawnych

 

-  Osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na
terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

3.Zawartość sklepu internetowego nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. W szczególności informacje o dostępności produktów nie są podstawą do traktowania zawartości sklepu internetowego jako oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

4. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.

5. Zamówienia można składać w sklepie poprzez witryne interentowa


Realizacja zmówienia.

1. Osoba składająca zamówienie zwana jest dalej Kupującym.

2. Kupujacy po złożeniu zamównienia, otrzymuje potwierdznie złożenia zamówienia. Potwierdzenie
to nie jest równoznaczne z przyjęciem zamówienia do realziacji, a inforamcja dla kupujacego że zamówienie zostało poprawnie dostarczone do sklepu.

3. Zamówienie będzie zrealizowane jedynie pod warunkiem podania adresu poczty elektonicznej, co umożliwi
potwierdzone zamówienia.

4. Zawarcie umowy miedzy sklep a kupujacym nastepuje w chwili gdy przedstawiciel sklepu droga
 droga elektroniczną potwierdzi zamówienie, że zostało sklierowane do realizacji (podana zostaje konkretna data wysyłki)towaru .


5. Realizacja zmaówienia nastapi pod warunkiem,ze towar jest dostepny w magazynie lub u
dostawcy sklepu. Kupujacy jest zawsze informaowany o stanie realizacji zamówienia i on podejmuje decyzje o sposobie reazliacji. Gdy towar jest niedostepny ( w magazynie, lub u dostawcy) i braku możliwości realizacji zamówienia przez kupujacego, sklep ma prawo do odstapienia od realizacji umowy w terminie 30 dni liczac od daty zawarcie jej.Jesli kupujacy dokonła płatnosci za towar - sklep zwróci kupujacemu nalezżość za towar, w ciągu 14 dniu kalendarzowych od anulowania zamówienia.

6. Sklep może nie zrezlizować zamówienia jesli sa problemy z kontaktem zklientem na jakim kolwiek etapie realziacji zamówienia.

Dostarczenie zmamówienia

Dostawa kurierem
Dostawa pocztą

Koszty sa zawsze podawna przy wyborze formy dostawy w koszyku sklepu

Spsosoby płatności


Przelewe bankowy na rachunek. Numer rachunku jest podawany w emailu lub na fakturze dostarczanej z towarem w chwil skompletowania zamówienia.


Czas realziacji zamówienia

1. Termin dostepności jest czasm szacunkowym, potrzebnym na wysłanie towaru do klienta. Nalżey doliczyc do tego czas potrzebny na dsotarczenie towaru przez kupujacego. Do przesyłki jest zawsze dołaczny dowód zakupu (faktura Vat, paragon)

2. Sklep prowadzi sprzedaż tylko na tereni Polski.

3. Przed odebraniem przesyłki kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu
w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm bezpieczeństwa naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak najszybciej ze sklepem w celu wyjaśnienia sprawy.


Zwroty towaru oraz gwarancje

1. W opisie każdego towaru podany jest status dostępności danego produktu. Informuje on czy
dany towar znajduje się w danej chwili w magazynie. Na czas realizacji zamówienia składa się akceptacja złożonego zamówienia oraz ewentualny czas oczekiwania na zaksięgowanie przelewu. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany w opisie towaru, realizujący zamówienie skontaktuje się z kupującym celem poinformowania o ewentualnym opóźnieniu, oraz aby potwierdzić realizację zamówienia w przedstawionym terminie. W przypadku wybrania opcji odbioru osobistego realizujący zamówienie skontaktuje się celem ustalenia terminu i oddziału w którym zostanie odebrany towar.

2. Każdy klient przed wysłaniem zamówienia proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany z postawieniami regulaminu w chwili dokonywania zamówienia.

3. Wszystkie produkty sa fabrycznie nowe i zostały legalnie wprowadzone na rynek Polski.

4. Wszystkie produkty sa objecte gwrancja zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej

5. Reklamacje powinny  być składane w formie pisemnej szczególnie reklamacje na podstawie dopowiedzialności sprzedawcy za niezgdoność towaru z umową

Towar kupujacy odsyła ekonomiczna presyłka na adres sklepu

 International Books Distributor Michał Wapiński

 Al. Komisji Edukacji Narodowej 52 / 137

02-797 Warszawa

 
Do przesyłki nalezy dołączyc fakturę lub paragon, z informację o przyczenie raklamacji.

Sklep nie przyjmuje przesyłak za pobraniem

5. Reklacje sa rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłaki przez sklep


7. W okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru lub jego odbioru z Punktu wydawania,
klient ma prawo zwrotu towaru bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy,
wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość (zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów), składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty wyłącznie wtedy, gdy będzie dostarczony do sklepu w oryginalnym, nieuszkodzonym fabrycznym opakowaniu, z kompletną jego zawartością.

 

Zwracany towar nie może nosić śladów używania.

Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres magazynu sklepu (na koszt kupującego).Do zwracanych przesyłak nalezy dołaczyc fakturę lub paragon oraz pisemne oświadczeni o odstapieniu od umowy oraz wskazanie numeru rachunku bankowego, na ktróy kupujacy chce otrzymać zwracana za towarr należność. nalezność jest zwracana w ciągu 7 dniu od momentu
otrzymania towary zwróconego.

Ochrona danych osobowych

1. Klient jako składający zamówienie wyrazan zgodę na umiesczenie swoich danych osobowych w
bazie teonet.pl. Dane ta sa gromadzone z nalezyta starannościa i odpowiedznie chronione przed dospem do nich osób trzecich do tego neiupoważnionych, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpn ia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Kleint ma prawo wgladu doswoich danych i ich poprawienia oraz żadania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.Klient posnsi odpowiedzialnoś za podanie nieprawdziwych  danych. Dane osoboew podane przez klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie sa niezbedne do zrezlizowania zamówienie przez teonet.pl klient sklepu, oprócz mozliwsci złozenia zamówineia , ma takze mozliwść zapisania sie na wysyłany droga email newsletter sklepwy, zawiera on infmormacje o n owych produktach oraz specjalne rabaty, nowości, informacje o akcjach marketingowych organizowanych przez nas jak i naszych partnerów. Zapisanie sie na newsleter jest dobrowaolne i nie powiązane z zawarciem umowy. Każdy ma możliwść samodzilengo wypisanie sie (całkowietego usuniecia adresu z bazy)

2. Właściwym sądem do rozstrzygania sporów powstałych na tle działalności prowadzonej przez
sprzedawcę jest sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy lub sąd właściwy dla siedziby pozwanego. Wszelkie spory wynikłe w zwiazku z realizowania umowy kupna-sprzedazy miedzy sklepem britannica-ibd.pl będą rozstrzygane w pierwszej kolejnosci na drodze negocjacji, z chęcią polubownego zakonczenia sporu.

3. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.